bakalářská práce

Zavádění projektového řízení do strojírenských firem

Text práce 1.04 MB

Autor práce: Ing. Jiří Jarolímek

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce mapuje současný stav použití projektového řízení ve strojírenství, dále pak návrh jeho implementace do strojírenské společnosti, která ho dosud nepoužívala. Možnosti projektového řízení jsou popsány pomocí metod a standardu IPMA a příslušných norem.

Klíčová slova:

projektové řízení, metody IPMA, automobilový průmysl, VDA, PMI, PRINCE2, FMEA

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Student dobře vystihnul na jedné straně potřebu projektového řízení v současném strojírenství a na druhé straně specifiku a problémy při jeho zavádění v současné složité strojírenské výrobě, zejména při vývoji nových výrobků (např. automobilů). Samostatně nastudoval problematiku metod projektového řízení, což není běžnou součástí výuky. Ve svých závěrech se opíral o poznatky získané v mimoškolní praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Práce se zabývá zaváděním Projektového řízení do strojírenských firem z teoretického pohledu. Přínosem by jistě byl pohled do konkrétní firmy a činnosti Projektového managera.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C