diplomová práce

Verzování databází

Text práce 990.49 kB Příloha 384.07 kB

Autor práce: Ing. Petr Jindra

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou verzování databází. V prvních kapitolách jsou stručně popsány největší problémy, jež bude nutné vyřešit. Druhá část se týká popisu databázových systémů a úvodu do jazyka SQL. Poslední oddíl slouží jako dokumentace vývoje programu, který nastíněné problémy řeší.

Klíčová slova:

Databáze, verzování, C++, SQL, XML

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce řeší problém sledování změn v databázích při týmovém vývoji a údržbě databázovývch aplikací. Autor pracoval samostatně se značnou erudicí, při zpracování prokázal rozsáhlé teoretické i praktické znalosti a vynikající schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení netriviálního problému. V rámci práce byl vytvořen software, který je na vysoké profesionální úrovni.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce má velký význam v praxi softwarových firem a správců informačních systémů, kdy je nutné provádět nejen aktualizace dat, ale i změnu struktury databáze tak, aby nedošlo přitom ke ztrátě aktuálních dat.
Diplomant v řešení práce zúročil své praktické zkušenosti programátora v oblasti vývoje databázových aplikací a splnil všechny cíle specifikované v zadání. Výklad je sice někdy poněkud úsporný, předpokládá znalosti, které jsou běžné pro programátory z praxe a nemusí být známy čtenáři, všechny doplňující informace lze však najít ve 26 zdrojích, na něž se práce odkazuje. Vedle vlastního řešení jsou cenné i hodnotící poznámky různých systémů, jejich srovnání a popis jejich výhod a nevýhod.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A