bakalářská práce

Tvorba aplikací pro Android ve vývojovém prostředí Eclipse

Text práce 1.89 MB

Autor práce: Ing. Robert Kováč

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Obsahem této práce je představení a popis platformy pro mobilní zařízení Android. V první části je seznámení s operačním systémem Android, jeho historie, architektura, verze a konkurenční platformy. Další část popisuje nástroje, které se nejčastěji používají při vyvíjení aplikací pro tento systém a poslední část se zabývá praktickým návrhem a sestavením ukázkové aplikace.

Klíčová slova:

Android, Java, Eclipse, Google Play

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Účelem práce bylo seznámit se s vývojem aplikací pro OS Android ve vývojovém prostředí Eclipse a problematiku zpracovat způsobem využitelným při výuce softwarových technologií. Uvažuje se rovněž o umístění vytvořené ukázkové aplikace včetně tutorialu na novém www portálu ÚAI s cílem zviditelnit ústav u veřejnosti, zejména u studentů středních škol.
Autor osvědčil solidní teoretické znalosti a schopnost orientovat se v nových technologiích. Prokázal, že poznatky je schopen samostatně aplikovat při řešení praktických úloh. Cíle práce, tedy prozkoumání zadané technologie a vytvoření použitelné ukázkové aplikace, byly splněny.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Práce přináší stručný uvod do tvorby aplikací pro operační systém Android. V první kapitole je uvedena historie a popis OS Android. Závěr kapitoly obsahuje zmínku o jiných operačních systémech používaných na přenosných zařízeních. Druhá kapitola obsahuje výčet a popis vývojových prostředí pro tvorbu aplikací pro OS Android. Poslední kapitola popisuje vlastní návrh aplikace. Nejdříve byl proveden výběr vhodných vývojových a ladících prostředku. Následně jsou zmíněny základní pojmy, které s aplikacemi pro OS Android souvisí. Na konci je popsána vlastní ukázková aplikace. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Dobrý dojem snižuje neuvádění mezer za řadovými číslovkami (např. v úvodu), případně častý výskyt prvního velkého písmena v názvu měsíce v datech.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A