bakalářská práce

Vývoj aplikací s využitrím grafického vývojového prostředí Irrlicht Engine

Text práce 1.5 MB

Autor práce: Ing. Daniel Balcárek

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s grafickým vývojovým prostředím Irrlicht engine a následné vyvinutí ukázkové aplikace se zaměřením na Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství. V první části se práce věnuje historii a nejdůležitějším součástem engine k tvorbě 3D aplikace. V druhé části je popsána tvorba 3D aplikace s využitím dostupných nástrojů pro tvorbu grafiky.

Klíčová slova:

Irrlicht engine, 3D engine, 3D herní aplikace, Blender

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Cílem práce bylo prozkoumat oblast tvorby 3D počítačových her a zpracovat ji způsobem využitelným při výuce softwarových technologií. Jako boční efekt je plánováno umístění vytvořených ukázkových aplikací na nový www portál ÚAI a jejich prostřednictvím zviditelnit ústav u veřejnosti, zejména u studentů středních škol. Pro tuto práci byl vybrán herní engine Irrlicht.
Autor osvědčil solidní teoretické znalosti a schopnost orientovat se v nových technologiích. Prokázal, že poznatky je schopen samostatně aplikovat při řešení praktických úloh. Cíl práce, tedy prozkoumání zadané technologie a vytvoření použitelných ukázkových aplikací, byl splněn.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená bakalářská práce je dělena do dvou kapitol. První kapitola obsahuje teoretické východiska pro návrh ukázkové aplikace a její obsah pokládám za dostatečný. Druhá kapitola se již zabývá vlastním návrhem počítačové hry. Vytvořenou hru je možné zařadit do žánru „automobilový závodní 3D simulátor“. Hra simuluje pohyb dvou vozidel, které musí být ovládány z jednoho počítače.
Jelikož jedním z cílů bakalářské práce má být využití vyvinuté aplikace pro propagaci ústavu ÚAI, je vytvořená scéna inspirována skutečným areálem university. Přiložený zdrojový kód, který částečně vychází z kódu uvedeného v tutoriálech [16], prokazuje autorovy znalosti jazyka C++ i knihoven použitého engine. Přestože je navržená aplikace hratelná, před použitím k účelu propagace ústavu doporučuji ještě pokračovat ve vývoji.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B