bakalářská práce

Tvorba počítačových her s využitím technologie XNA

Text práce 775.55 kB

Autor práce: Bc. Vojtěch Rojíček

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s historií a teorií obklopující herní průmysl a následně vypracovat ukázkové herní aplikace pro platformu počítačů s využitím XNA. Tyto ukázky budou posléze zdarma ke stažení na webových stránkách Ústavu automatizace a informatiky.

Klíčová slova:

XNA, .NET, hra

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Cílem práce bylo představit práci s počítačovou grafikou na tématu počítačových her. Jako boční efekt je plánováno umístění vytvořených ukázkových aplikací na nový www portál ÚAI a jejich prostřednictvím zviditelnit ústav u veřejnosti, zejména u studentů středních škol. Z mnoha možností byla vybrána technologie XNA.
Autor osvědčil solidní teoretické znalosti a schopnost orientovat se v nových technologiích. Prokázal, že poznatky je schopen samostatně aplikovat při řešení praktických úloh. Textovou část práce autor navíc samostatně doplnil zdařilou rešeršní pasáží, zabýcající se historií počítačových her. Cíl práce, tedy prozkoumání zadané technologie a vytvoření použitelných ukázkových aplikací byl splněn přesně podle očekávání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce je zaměřena na tvorbu her pro operační systém Windows. První dvě kapitoly jsou věnovány historii a členění her. Následující kapitola uvádí prostředky potřebné pro vývoj a provoz aplikací užívajícíh technologii XNA a základní popis XNA. Poslední kapitola popisuje několik vzorových aplikací - her. U každé hry jsou uvedena pravidla a popsána její architektura. U každé je také uvedeno jaké prostředky z XNA využívá. Grafická úroveň práce je dobrá.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A