bakalářská práce

Informační a propagační portál ústavu

Text práce 3.46 MB

Autor práce: Ing. Roman Kozák

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nového informačního a propagačního portálu Ústavu automatizace a informatiky, který bude poskytovat informace stávajícím studentům, zájemcům o studium i široké veřejnosti. Jeho součástí bude i systém pro správu obsahu.

Klíčová slova:

webový portál, systém pro správu obsahu, HTML, CSS, PHP

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Smyslem práce bylo vytvořit nový www portál ÚAI, který bude sloužit nejen zaměstnancům a aktuálně studujícím, ale také studentům nižších ročníků FSI, středních škol a široké veřejnosti. Oproti stávajícímu řešení mělo dojít ke dvěma hlavním změnám. První spočívá v možnosti napojení na datový sklad VUT a tím odstranění nutnosti duplicitního pořizování a údržby dat. Druhá potom v rozšíření obsahu pro nové cílové skupiny návštěvníků. Je jasné, že autor nemůže dlouhodobě garantovat obsahovou přitažlivost a aktuálnost obsahu. U vědomí si daných omezení přináší práce velmi dobré použitelné řešení, které vyhovuje plánovanému účelu po stránce vzhledu, obsahu i struktury. Navržený portál bude v nejbližších dnech zapojen do běžného ostrého provozu. Autor prokázal dobré teoretické znalosti, orientaci v nových technologiích a schopnost samostatně prakticky řešit technické problémy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Hodnocená práce byla zaměřena na vytvoření www stránek ústavu fakluty vysoké školy. V práci je nejdříve stručně uveden přehled technologií, které se v současnosti používají při tvorbě a provozu podobných portálů. Následuje zhodnocení aktuálního stavu webu zadavatele a jeho srovnání s podobnými www prezentacemi. Poslední větší kapitola obsahuje vlastní návrh řešení prezentace, počínaje popisem datových struktur a popisem uživatelského rozhraní konče. Navržené datové struktury nejsou vhodné pro případné doplnění dašího jazyka. Vhodnější bylo vícejazyčné údaje doplněné o atribut jazyka umístit do samostatných tabulek. Přiložené CD obsahuje pouze text práce, proto nemohla být hodnocena funkčnost www prezentace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A