bakalářská práce

Návrh řízení výrobní linky s kontrolou rozměrů výrobků

Text práce 1.92 MB

Autor práce: Ing. Roman Janoušek

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce řeší problematiku návrhu řídicího systému výrobní linky se strojovým viděním pro získání polohy a rozměrů výrobků. Součástí řešené linky je digitální kamera, delta robot a pneumatické manipulátory.
V úvodu jsou nastíněny cíle práce, následuje výklad problematiky třídicích linek včetně příkladu třídicí linky v praxi. Hlavní částí práce je analýza a řešení problematiky strojovém vidění pro použití na výrobní lince a jeho integrace do řídicího systému. Výsledkem této práce je jak navržený řídicí systém pro řízení popsané linky, tak funkční určování polohy a rozměrů výrobků procházejících výrobní linkou. V závěru práce jsou zhodnoceny dosažené cíle práce.  

Klíčová slova:

strojové vidění, kamera, pneumatický manipulátor, LabVIEW

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k zadané práci přistupoval zodpovědně a samostatně. Velmi aktivně vyřešil problematiku detekce, určení polohy a rozměrů manipulovaného předmětu s využitím modulu NI Vision. Prokázal tak svou schopnost samostatně řešit zadaný problém.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

Bakalářká práce svým rozsahem i provedením naprosto splnila zadání a posluchač svým přístupem prokázal velmi dobrou orientaci v oblasti. Práce je logicky členěna na kapitoly týkající se strojového vidění, implementací a končící zkoušením navrženého řešení. Práce bude využita jako nedílná součást návrhu třídící stanice.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A