diplomová práce

Metodika pro kalibraci objemu nádob a nádrží

Text práce 1.6 MB Příloha 978.7 kB

Autor práce: Ing. Šimon Vrátil

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Miroslava Benková, ČMI OI Brno

Abstrakt:

Tato diplomová práce pojednává o návrhu metrologického postupu kalibrace objemu nádob a nádrží pomocí objemové metody. Jsou zde analyzovány stávající předpisy a posuzovány vlivy na výpočet nejistot měření. Stěžejní částí práce je odvození výpočtů nejistot a popis tvorby samotného metrologického postupu, který je přílohou.

Klíčová slova:

kalibrace, objemová metoda, metrologický postup, nejistoty měření

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)

Hlavním výsledkem předložené práce je její příloha - metrologický postup kalibrací nádrží. Tento postup byl vytvořen v úzké součinnosti s akreditovanou laboratoří Volume dm3. Diplomant využil při analýzách nejistot a popisech postupů cenných zkušeností a rad pracovníků této laboratoře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Miroslava Benková, ČMI OI Brno

Diplomová práce je zpracována přehledně, jsou podrobně a jasně analyzovány jednotlivé vlivy nejistot při kalibraci nádrží. Je podrobně zpracován přehled norem a předpisů platných pro danou oblast. Diplomová práce má velký přínos pro praxi a je velmi dobrým základem na vytvoření pracovního postupu pro akreditovanou činnost. Celkově hodnotím vysokou úroveň zpracování.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A