bakalářská práce

Kryptografie a jeji implementace v Lotus Notes a Domino

Text práce 1.76 MB

Autor práce: Bc. Eva Klusoňová

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá popisem kryptografie a infrastruktury veřejného klíče v Lotus Notes/Domino. Cílem je podat stručný přehled kryptografických technik včetně jejich implementace v Lotus Notes/Domino a navržení vhodných příkladů pro demonstraci a výuku kryptografických technik. Pro demonstraci vybraných algoritmů je použit volně šiřitelný výukový program CrypTool.

Klíčová slova:

Kryptografie, Kryptografické techniky, Infrastruktura veřejného klíče, Lotus Notes/Domino

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Práce je přínosná, neboť velice přehleně demonstruje implementaci infrastruktury veřejného klíče  v Lotus Notes a Domino.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B