diplomová práce

Návrh systému řízení a diagnostiky ohřevu vody s využitím solární energie

Text práce 5.94 MB Příloha 11.15 MB

Autor práce: Ing. Kristián Kužel

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou ohřevu TUV. Zaměřuje se na solární ohřev vody,
věnuje se jednotlivým druhům solárních panelů a shrnuje dosavadní poznatky o solárním
ohřevu vody.  Na konkrétním příkladu ukazuje praktické problémy při řešení solárního
systému ve  dvougeneračním  rodinném domě,  kde  rozebírá možnosti diagnostiky a řízení
tohoto systému. Zabývá se rovněž návrhy možného rozšíření stávajícího solárního systému.

Klíčová slova:

Solární ohřev vody, diagnostika,  solární panel,  snímač teploty,  sluneční záření,
kolektor, heat-pipe, U-pipe, Direct flow

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Předložená diplomová práce sice vyčerpala své zadání. Jedná se o velmi atraktivní problematiku, ale ne všechny aspekty jsou dotaženy do potřebné hloubky. Diplomant si bohužel nerozvrhl optimálně čas ke zpracování práce a některé části tak vyznívají dosti povrchně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá teoretickým rozborem problematiky ohřevu teplé užitkové vody a dále podrobněji popisuje konkrétní systém pro ohřev TUV rodinného domu. Z práce není úplně jasné co vlastně student navrhl a provedl pro řízení a diagnostiku tohoto systému. Jedná se spíše z větší části o popis již několik let funkčního systému. Jistým náznakem modernizace a zavedení diagnostiky je kapitola „5.7 Rozšíření možností diagnostiky“, která však obsahuje nepřesnosti jako špatné odkazy obrázků a v následující kapitole jsou nepopsané grafy naměřených hodnot. Dalším náznakem aktivity je program pro záznam a monitorování celého systému s možností prohlížení hodnot přes internet. Opět chybí podrobnější popis tohoto programu a webserveru. Taktéž jsem neměl možnost sledovat systém v reálném čase, protože ze tří pokusu kdy jsem navštívil uvedené stránky, byl systém vždy OFF-LINE. Práce se nevyvarovala gramatických chyb a v celé kapitole 3 student zapomněl na citace obrázků. Předloženou práci doporučuji po zodpovězení otázek k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: E