diplomová práce

Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200

Text práce 2.45 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Jirčák

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce ,,Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200“ se zabývá řízením stejnosměrného motoru pomocí programovatelného automatu PLC Simatic S7-1200 CPU1214C od německé firmy Siemens, který generuje PWM signál. PWM je zpracováváno integrovaným obvodem nazývaným H-můstek (LMD18200T), který následně řídí stejnosměrný motor.

Klíčová slova:

PLC, DC motor, H – můstek, Simatic S7-1200

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem diplomové práce bylo vytvořit laboratorní úlohu pro demonstraci řízení stejnosměrného komutátorového pohonu.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické a programové části modelu. Řízení je realizováno programovatelným automatem Simatic řady S7-1200. Vizualizace procesu je provedena na panelu HMI. Student musel navrhnout a realizovat elektroniku pro propojení programovatelného automatu a DC pohonu.  Dále musel implementovat algoritmy řízení do PLC. Realizovaná laboratorní úloha je s drobnými výhradami použitelná ve výuce.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Návrhová část zadání diplomové práce je středně obtížná, ale realizační část je obtížná a časově náročná.
O správnosti řešení svědčí fakt, že realizovaná laboratorní úloha je funkční a s výhradami je použitelná i pro výuku.
Co se týká elektrických obvodů, na straně 29 nelze souhlasit s tím, že pro špatně uvažovaný ztrátový výkon můstku vypočteme potřebnou plochu chladiče a pak volíme 8-krát menší chladič s tím, že pro školní účely je to dostačující. Obdobně nelze souhlasit s návrhem chlazení stabilizátoru na str. 31.
Chyby se vyskytují v syntéze obou regulačních obvodů. Interpretace simulačních výsledků ze Simulinku není správná, proto např. přechodová charakteristika uzavřené rychlostní smyčky na str. 56 svědčí o nevhodném nastavení regulace. S vysokou pravděpodobností se to týká i polohové regulace, ale k ní chybí záznam měření.
Velmi dobře je zpracován styk s obsluhou přes operátorský panel.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C