bakalářská práce

Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200

Text práce 6.49 MB

Autor práce: Bc. Pavel Polák

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením několika vzorových řešení k novým
programovatelným automatům Siemens Simatic S7-1200. Obsah bakalářské práce bude sloužit jako
podpora pro studenty ústavu Automatizace a Informatiky na FSI VUT. Studenti zde mohou čerpat
informace ohledně parametrů nových programovatelných automatů, funkcí a vzorových zadání pro
samotnou výuku a samostudium. Programování úloh je realizováno pomocí jazyka SCL. Dále je v této
bakalářské práci popsáno rozšíření pro HMI dotykové panely a web server.

Klíčová slova:

Simatic S7-1200, HMI panel, web server, dopravní křižovatka, automatická pračka.

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řízení modelu automatické pračky a dopravní křižovatky nově zakoupeným programovatelným automatem Siemens řady S7-1200. Dalším cílem bylo vytvoření vzorových zadání a jejich vypracování.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí realizace programové části. Bylo třeba nastudovat práci s nově zakoupeným typem PLC. Student úspěšně zvládl implementaci programového kódu v prostředí TIA portálu v 11 a funkčnost navržených úloh ověřil na programovatelném automatu Simatic S7-1200. Navíc byla nad rámec zadání provedena vizualizace na panelu HMI a ukázka použití WEB serveru.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá programováním vzorové úlohy pro řízení dvou EDU-mod jednotek s využitím programovatelného automatu a HMI panelu. Práce je vypracována systematicky a přehledně. Dalším rozšířením nad rámec zadání je využití webserveru, kterým automat disponuje. Práce je velmi přínosná pro výuku v předmětu „Programovatelné automaty“. Předloženou práci doporučuji po zodpovězení otázek k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A