diplomová práce

Laboratorní úloha řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu

Text práce 4.09 MB Příloha 2.33 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Pražák

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá automatickým řízením pro přemisťování zavěšených předmětů. Jedná se o regulační úlohu se silně kmitavou soustavu, pro kterou byl zhotoven i fyzikální zkušební model. Pro tento model byla navržena aplikace pro řízení pomocí programovatelného automatu, frekvenčního měniče a operátorského panelu, vše od firmy Siemens.

Klíčová slova:

Kmitavá soustava, zavěšený předmět, programovatelný automat, operátorský panel, přenos regulátoru, přenos soustavy, frekvenční měnič

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Zadání diplomové práce je středně náročné. Od diplomanta vyžadovalo jak teoretické znalosti, tak i programování automatu a operátorského panelu.
Správnost navrženého řešení i realizačních prací je potvrzena funkčnosti laboratorního přípravku. Částečné nedokonalosti jsou způsobeny objektivními překážkami, zejména neobvykle dlouhou dobou převodu analogového převodníku v použitém automatu, čímž se ztížily podmínky realizace.
Z důvodu objektivity nutno konstatovat, že řešení navazuje a je pokračováním dřívější diplomové práce. Práce mohla obsahovat více variant regulací, včetně stavové regulace, která je zpracována jen ideově.
Diplomant prokázal schopnost řešit inženýrské úkoly.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce řeší řízení silně kmitající soustavy v souvislosti s přemisťováním zavěšených předmětů. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací programu v programovatelného automatu.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. V práci jsou údaje o čase bez fyzikálních rozměrů sekundy, například str. 34 a 37 kde je uveden čas 92u místo 92us. Dále není jasné, zda se odstavec na str. 35 týká zpoždění dílčího bez A/D převodníku nebo celkového. Výsledky experimentů na přípravku nejsou příliš kvalitní, ale pravděpodobnou příčinou je špatná dynamika měření vychýlení závěsu (A/D převodník).

Cíle práce však byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C