bakalářská práce

Návrh metody detekce vzájemné polohy vozidel v autonomním konvoji

Text práce 2.54 MB

Autor práce: Ing. Jakub Krysl

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Mašek

Abstrakt:

Tato práce se zabývá metodami řízení autonomních vozidel v konvoji  a testováním vybrané metody tohoto řízení na reálném modelu v měřítku 1:10. Jako platforma pro testování metod detekce vedoucího vozidla slouží BeagleBoard xM.

Klíčová slova:

Řízení, konvoj, BeagleBoard, Ubuntu, robotika, detekce, OpenCV.

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Předložená práce se věnuje průzkumu metod vhodných k detekci vzájemné polohy vozidel pohybujících se v semi-autonomním konvoji. Hlavním cílem předložené práce bylo provést praktické experimenty, které umožní detekovat vedoucí vozidlo konvoje.

V práci je provedena rozsáhlá rešeršní studie týkající se problematiky jízdy více vozidel v konvoji. Na základě této studie byla zvolena knihovna OpenCV která poskytuje softwarové prostředky pro detekci vozidla. Práce klade důraz především na prozkoumání možností této knihovny a pojednává o její využitelnosti v rámci použitého hardwaru BeagleBoard, který slouží jako platforma pro řídicí systém.

V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace a testování metod pro detekci vozidla. Student pracoval samostatně, systematicky a cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Mašek

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné metody detekce vzájemné polohy vozidel v autonomním konvoji. Vybranou metodu bylo nutné otestovat na reálném modelu. Teoretická část pojednává o současných metodách pro jízdu a vzájemnou detekci vozidel v autonomním konvoji. Zbylá část podrobně popisuje postup k dosažení experimentu, na jehož základě je snadno možné experiment zopakovat. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů. Cíle práce byly splněny, zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A