bakalářská práce

Algoritmy vyhledávání

Text práce 1.11 MB Příloha 1.63 MB

Autor práce: Ing. Martin Ďuriš

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Práca sa venuje opisu a analýze vybraných algoritmov vyhľadávania v jednodnorozmerných poliach. Algoritmy sú analyzované matematicky a graficky. Matematická analýza je realizovaná na základe množstva vykonaných porovnaní a pomocou literatúry.
Grafická analýza vychádza z výsledkov viacerých pokusov. Každý z vybraných algoritmov bol otestovaný na náhodne vygenerovanom poli. Z výsledných časov úspešného
a neúspešného vyhľadávania boli vytvorené grafy, ktoré boli použité na porovnanie
jednotlivých algoritmov. Z výsledkov vyplýva, že najrýchlejší z vybraných algoritmov
je algoritmus binárneho vyhľadávania.

Klíčová slova:

Algoritmus, vyhľadávanie, pole, zoznam, strom, hashovanie, lineárne, sekvenčné,
binárne, interpolačné, analýza

Termín obhajoby

17.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a student při jeho zpracování prokázal vysokou míru samostatnosti. Nejprve obecně popsal problematiku vyhledávání a poté se zaměřil na vybrané algoritmy. Provedl analýzu a srovnání těchto algoritmů jednak teoreticky a jednak experimentálně na základě jejich implementace v jazyku Matlab.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce má velmi dobrou obsahovou úroveň, přináší srozumitelný výklad všech důležitých technik pro vyhledávání hodnoty v poli prvků. Myslím však, že tyto algoritmy mohly být zobecněny pro případ záznamů, v nichž by se vyhledávaly hodnoty v rámci položek záznamů.
Grafická úroveň práce je také velmi dobrá. I když je práce psána ve slovenštině a nejsem úplně schopen posoudit jazykovou úroveň, přece jen některé chyb jsou zřejmé, např. v části Úvod ve větě začínající slovy "Množstvo informácií, ktoré nám sprístupnili telekomunikačné a počítačové technológie je také obrovské" má být na konci slověa"sprístunili" tvrdé "y" a za slovem "technológie", kterým končí vložená vedlejší věta, má být čárka.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B