bakalářská práce

Všesměrové roboty – návrh konstrukce

Text práce 1.19 MB

Autor práce: Bc. Michal Kubíček

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ahmad Abbadi, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá 3D návrhem podvozku holonomního všesměrového robota. Cílem práce je návrh konstrukce dvou všesměrových mobilních robotů. První je tříkolový robot s odpruženým podvozkem. Druhý je speciální robot balancující na míči, díky kterému se pohybuje. U podvozků je brána na zřetel nutnost užití motoru Maxon MCD EPOS. Byla volena co nejjednodušší konstrukce pro zjednodušení případné výroby. Jako modelovací prostředí je zvolen program SolidWorks.

Klíčová slova:

robot, všesměrový, konstrukce, ballbot, SolidWorks

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Majoritní cíl práce spočíval v návrhu dvou podvozku pro všesměrového mobilního robota. Využit byl 3D modelovací systém Solid Works ve studentské licenci. Cíle práce byly splněny. Účelem návrhu bylo využít pohonů Maxon EPOS a provést konstrukční návrh v ohledu technologické snadnosti výroby. Prezentováno je netradiční řešení odpruženého podvozku tříkolového robotu a návrh tzv. ballbota. Má výtka je k realizaci systému tlumičů, toto ovšem nechávám na povšimnutí oponenta, neb je poměrně jednoduše konstrukčně řešitelná. Přiložené 3D modely jsou vhodné pro tvorbu výkresové dokumentace a následnou výrobu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ahmad Abbadi, Ph.D.

Dana bakalářská práce představuje praktickou úlohu konstrukčního návrhu dvou podvozků všesměrových robotů. První návrh reprezentuje tříkolového robota. Netradiční je řešení odpružení a ochrany pohonu. Druhý návrh využívá částečně předchozí řešení a realizuje tzv. balbota. Uvedená řešení jsou v detailech konstrukce původní a realizovaná s ohledem na snadnou technologickou výrobu. Výtkou je neexistence propojení referencí obrázku s textem a neexistence rozpravy ve vztahu k únosnosti zařízení, která by práci dále obohatila. Cíle BP byly splněny, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známko B / velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B