bakalářská práce

Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě

Text práce 5.12 MB Příloha 2.22 MB

Autor práce: Bc. Oliver Krajger

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Morávek

Abstrakt:

Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho možností při aplikaci implementace, zvláště pak s procesy životního cyklu implementace PDM. Dále pak propojení na podnikové informační systémy, jenž spolu s CAD (Computer-aided design) systémy tvoří základ řešení PLM (Product Lyfecycle Management) správy životního cyklu každého výrobku. Závěrečná část je pak ukázkou shrnutí všech poznatků do konkrétní ukázky analýzy, návrhu řešení a konfigurace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě T Machinery a.s., a s přínosy s takto zavedeným systémem.

Klíčová slova:

SolidWorks, PDM, PLM, CAD, SolidWorks Enterprise PDM, správa technické dokumentace, Microsoft SQL Server, databáze, analýza, proces, implementace, informační systém, životní cyklus

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)

Práce má přínos pro konkrétní firmu v metodickém a systémovém podchycení všech procesů při správě dokumentace a návrhu konfigurace systémových nástrojů.
Zpracování textu má vysokou prezentační úroveň, logické členění kapitol, dobrou jazykovou úroveň a výsledky jsou přímo určeny pro praxi.
Na druhé straně práce nevyžadovala výstup v podobě programového modulu, proto ji nelze považovat za velmi obtížnou, z čehož vyplývá celkové hodnocení C, které je nižší než ve většině hodnocených dílčích kritériích.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Petr Morávek

Bakalářská práce byla splněna v plném rozsahu zadané práce. Autor se v praktické části práce skvěle vypořádal s návrhem implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě T Machinery a.s. Návrh správy souborů je pro každou firmu velmi důležitý a vede k úspoře času a především financí při vývoji produktů. Autor implementaci SolidWorks Enterprise PDM dobře rozumí, jelikož s tím má praktických zkušeností, o kterých mluví ve své práci. V teoretické části práce autor popsal k čemu vlastně slouží SolidWorks Enterprise PDM a kroky, při návrhu implementace tohoto systému do konstrukční firmy. Vzhled práce mírně ruší formátování textu. Mnohem příjemněji by se četl, kdyby byl formátovaný do bloku. Práce obsahuje několik stylistických nedostatků. Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C