bakalářská práce

Návrh a realizace modelu automatické pračky

Text práce 1.74 MB Příloha 159.15 kB

Autor práce: Ing. Jan Železný

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu automatické pračky, v rámci souborů EDU-mod, pro podporu výuky předmětu Programovatelné automaty. Podrobně popisuje postup při výrobě od návrhu, přes realizaci, až po ověření funkčnosti modelu.
Základem desky je mikrokontroler Atmel ATmega16A. Program pro procesor byl vytvořen ve vývojovém prostředí Atmel AVR Studio, a následně nahrán pomocí programátoru UniProg-USB PK Design. Funkce modelu byly ověřeny řízením z PLC Siemens Simatic S7-200.

Klíčová slova:

EDU-mod, PLC, ATmega16A, Siemens Simeatic S7-200, STEP7, DPS

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat model automatické pračky dle předlohy modelů EDU-mod, které se nacházejí v laboratoři programovatelných automatů A1/731a.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické části modelu. Model byl realizován za pomoci mikrokontroléru ATmega16. Funkčnost navrženého a realizovaného modelu byla ověřena řízením pomocí PLC Simatic S7-200.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářské práce se věnuje návrhu, realizaci a ověření modelu automatické pračky inspirovaného řadou výukových modelů EDU-mod. Práce splňuje nejen dostatečnou odbornou náročnost, ale její předností je i přínos spočívající ve využitelnosti realizovaného zařízení v rámci výuky odborných předmětů v laboratoři programovatelných automatů. Zadání práce respektive její náročnost považuji za nadstandardní, neboť pro její splnění musel student prokázat znalosti z oblasti návrhu elektroniky a výroby DPS, programování mikroprocesorové techniky a PLC.

Jelikož byly v rámci bakalářských prací zhotovovány ještě další dva obdobné modely, předpokládala realizace přípravku spolupráci s ostatními řešiteli, aby měla všechna zařízení společnou platformu. Student tak vedle majoritní části vlastního přínosu prokázal i schopnost spolupráce v týmu na vývoji elektroniky. Vzhledem k mnoha podobným rysům prací jsem měl vedle objektivního posuzování možnost porovnat i jednotlivé práce mezi sebou.

Práci Pana Železného považuji za vysoce kvalitní a za nejlepší ze srovnávaných prací zabývajících se návrhem obdobných modelů, a to jednak z důvodu největší složitosti realizovaného modelu, ale též pro velmi kvalitní a důkladnou dokumentaci práce, která je přehledná, logicky členěná a obsahuje veškeré podstatné informace. Rovněž přiložené programy jsou přehledné a dobře čitelné. Všechny partikulární body hodnotím známkou A, neboť neshledávám objektivní důvod pro snížení hodnocení v kterémkoli ohledu. Celkově práci hodnotím známkou A, a doporučuji ji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A