bakalářská práce

Vyhodnocování chybovosti komponent pro měření parametrů z FVE

Text práce 2.07 MB

Autor práce: Ing. Pavel Rataj

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Stanislav Jančík

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací testovací stanice pro reálné měření Hallových sond, které slouží k měření velkých stejnosměrných proudů (stringů) vyskytujících se zejména u FVE. U těchto sond dochází k časté reklamaci od spotřebitele. Jde tedy o vytvoření modelu, který by umožňoval zrychlené měření těchto vrácených sond z provozu a vyhodnocení zda tato sonda pracuje správně. K tomuto vyhodnocení dojdeme na základě porovnání s takzvanou referenční Hallovou sondou. Sonda bude umístěna na modelu trvale a bude ukazovat relativně stejné a správné údaje vyskytující se na výstupu ze zdroje.
PLC firmy DOMAT bude porovnávat a vyhodnocovat, zda daný rozdíl v obou měřených sondách je přijatelný či nikoliv.

Klíčová slova:

PLC, Domat M580, Domat MCIO2, Hallova sonda

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření přípravku, který by umožňoval zrychlené měření Hallových sond, které slouží k měření velkých stejnosměrných proudů vyskytujících se zejména u FVE.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí programové realizace v jazyce C#. K realizaci bylo použito PLC firmy DOMAT. Toto vyhodnocuje a poté porovnává, zda daný rozdíl v obou měřených sondách je přijatelný či nikoliv. Hardware, software a potřebné know/how bylo dodáno firmou Domat Control System.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Stanislav Jančík

Jedná se o pěknou práci, která bude využita v praxi. Práce je splněna ve všech bodech zadání. Bohužel s prací s citacemi se student moc nezabýval a byla použita nadmíra odstavců v textu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: C