diplomová práce

Návrh inovace termoformovacího stroje

Text práce 1.94 MB Příloha 674.24 kB

Autor práce: Ing. Petr Sipták

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Cílem práce je navrhnout inovaci termoformovacího stroje tak, aby se eliminovala složitá výměna rozdělovníku nahrazením trvalého nastavitelného kusu. Diplomová práce ukazuje aplikaci automatizace ve výrobě u malé potravinářské firmy, a proto obsahuje popis problematiky využívání současných automatizačních prostředků v podmínkách malých a středních firem (SME – Small and Middle Enterprise). Práce popisuje řešení univerzálního rozdělovníku tlakového vzduchu a jeho ovládání prostřednictvím řídicích systému, který je realizován jednoúčelovou deskou, osazenou mikroelektonickými součástkami. Na závěr je proveden ekonomický rozbor navrženého řešení.

Klíčová slova:

Termoformovací stroj, blistr, rozdělovník, forma.

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Student se zaměřil především na předmětné řešení zadaného problému. Pracoval podle plánu, který v termínech plnil.
Pravidelně postup práce konzultoval. Kladem diplomové práce je předložené řešení konkrétního problému z praxe, které vyřešil jak z hlediska strojního konstrukčního řešení, tak návrhu číslicového řízení. To dokazuje nejen vlastni text diplomové práce, ale i připojené přílohy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Zadání diplomové práce je méně obtížné a je zaměřeno na konkrétní praktický úkol inovace termoformovacího stroje.
Řešení je nevyvážené v tom smyslu, že je většina úsilí je věnována inovaci strojní části a řešení automatizační části není zpracováno úplně a dostatečně podrobně. Rozsah textové části DP je relativně malý, názvy a obsahy kapitol nejsou přesné - např. kap. 1.2 obsahuje obecný text o rozdělení firem a zároveň popisy řídicích automatů, v kap. 6.1 se popisuje jen málo související problematika, atd.
Přínosem by byly alternativní návrhy automatického řízení, což bylo i zadáno. Jádro návrhu automatizační části je na obr. 16, ale bohužel neobsahuje navazující obvody na ovládání elektromagnetů pro vysouvání jednotlivých tyčí formy.
Uvedené nedostatky jsou částečně vyváženy velmi dobrým návrhem inovace strojní části daného stroje.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: E