diplomová práce

Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje

Text práce 7.82 MB

Autor práce: Ing. Jan Janeček

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je vytvoření dvouramenného žonglovacího stroje. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce se zabývá řízením pohybů ramen žonglovacího stroje. V první části diplomové práce jsou informace o použitých hardwarových a softwarových prostředcích. V druhé části je vysvětlena činnost použitého regulačního obvodu, použitých komunikačních protokolů a samotná implementace celého řízení.

Klíčová slova:

Žonglovací stroj, řízení DC motoru, PLC, programovatelný automat, servozesilovač,  regulátor, regulace rychlosti, regulace polohy, regulace proudu, Phoenix Contact

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Zadání diplomové práce je značně náročné a mimo jiné vyžadovalo těsnou koordinaci prací se spoluřešitelem žonglovacího stroje.
Řešení zahrnuje dva okruhy problémů - návrh koncepce řízení stroje a programovou realizaci pohybu ramene při žonglování. Správnost řešení je potvrzena bezvadnou činností stroje, který se zúčastnil finále celosvětové soutěže.
Diplomant excelentně zvládl řadu koncepčních i technických problémů při programování, nastavování servozesilovače a zprovozňování hardware.
Diplomant pracoval velmi svědomitě a s dostatečným časovým předstihem. Navrhuji diplomovou práci ocenit nějakým vyznamenáním nejen za příkladné řešení stroje, ale i za propagaci školy v zahraničí (žonglovací stroj se dostal do finále celosvětové soutěže).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Cílem práce bylo v rámci soutěže Xplore 2012 pořádané společností Phoenix Contact realizovat inteligentní žonglovací stroj. Předložená diplomová práce se zabývá řízením pohybů žonglovacího stroje. Jedná se o obtížnou úlohu s praktickou realizací zařízení, které má náročné dynamické vlastnosti a časově kritické řízení. Chtěl bych vyzdvihnout grafické a stylistické zpracování práce, které je na velmi slušné úrovni a bez pravopisných chyb. Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A