bakalářská práce

Návrh a realizace modelu posuvné jednotky

Text práce 2.38 MB Příloha 74.81 kB

Autor práce: Ing. Milan Šmarda

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu posuvové hydraulické jednotky podle předlohy téže jednotky od firmy EDU-mot, jež slouží pro výuku řídících systémů. Je v ní popsán celý vývoj modulu od návrhu přes konstrukci až po výrobu celého řízeného prvku. Tedy návrh základní desky, která se tímto stává univerzální pro jakýkoliv modul, jenž může dosáhnout maximálního počtu osmi vstupů a osmi výstupů. Model je realizován mikrokontrolérem ATmega 16, jenž byl programován pomocí softwaru AVR. Na tento modul byly zhotoveny úlohy v programovacím prostředí STEP7 Micro/Win za pomoci jazyka STL, které dokládají jeho funkčnost.

Klíčová slova:

PLC, EDU-mod, Atmel ATmega128, Siemens Simatic S7, STEP7

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat model posuvné jednotky dle předlohy modelů EDU-mod, které se nacházejí v laboratoři programovatelných automatů A1/731a.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické části modelu. Model byl realizován za pomoci mikrokontroléru ATmega16. Funkčnost navrženého a realizovaného modelu byla ověřena řízením pomocí PLC Simatic S7-200.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená bakalářské práce se věnuje návrhu, realizaci a ověření modelu posuvné jednotky inspirovaného řadou výukových modelů EDU-mod. Práce splňuje nejen dostatečnou odbornou náročnost, ale její předností je i přínos spočívající ve využitelnosti realizovaného zařízení v rámci výuky odborných předmětů v laboratoři programovatelných automatů. Zadání práce respektive její náročnost považuji za nadstandardní, neboť pro její splnění musel student prokázat znalosti z oblasti návrhu elektroniky a výroby DPS, programování mikroprocesorové techniky a PLC.
Jelikož byly v rámci bakalářských prací zhotovovány ještě další dva obdobné modely, předpokládala realizace přípravku spolupráci s ostatními řešiteli, aby měla všechna zařízení společnou platformu. Student tak vedle majoritní části vlastního přínosu prokázal i schopnost spolupráce v týmu na vývoji elektroniky. Vzhledem k mnoha podobným rysům prací jsem měl vedle objektivního posuzování možnost porovnat i jednotlivé práce mezi sebou.

Práci pana Šmardy bych vytkl několik drobných nedostatků: vývojový diagram na straně 34 obsahuje chybu, neboť hlavní smyčka programu prochází přes inicializační blok, v samotním programu se tato chyba již nevyskytuje. Co se týká úpravy práce, vytýkám chybějící číslování vzorců či výskyt několika gramatických chyb. Práce s literaturou by též mohla být důslednější.
Přes uvedené nedostatky jsem se přiklonil k hodnocení známkou A, především s přihlédnutím na rozsah, náročnost a přínos práce. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A