diplomová práce

Webová aplikace HelpDesk a synchronizace dat

Text práce 2.61 MB

Autor práce: Ing. Pavel Balogh

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace Helpdesk, která zajišťuje komunikaci s internetovými uživateli. V první části práce je stručný popis jednotlivých prostředků a nástrojů, které byly použity. V praktické části je popsán návrh a vývoj jednotlivých vrstev webové aplikace. Je zde zmíněno i vytvoření a použití nástrojů pro synchronizaci a generování kódu.

Klíčová slova:

Helpdesk, synchronizace, generátor kódu, webová služba, PHP, MySQL, PostgreSQL

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Diplomová práce Bc. Pavla Balogha představuje kvalitní řešení netriviálního firemního projektu, zaměřeného na návrh a implementaci webové aplikace HelpDesk s využitím nástrojů pro synchronizaci dat a generování kódu. Práce je nesporným přínosem pro konkrétní firmu, na základě jejíchž požadavků bylo zadání diplomové práce koncipováno.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Student se v práci zabýval vytvořením webové aplikace typu helpdesk. Vytvořená webová aplikace měla rozšířit použitelnost již existující (desktopové) aplikace a přitom nepřistupovat přímo k její databázi. Proto bylo nutné vyřešit také problém synchronizace dat původní a nové aplikace. Volba používaných nástrojů byla dána zadavatelem. Student vhodně zvolil vícevrstvý model aplikace. Ve vlastní práci podrobně popisuje jednotlivé vrstvy aplikace, jejich význam a konkrétní funkce.
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Obrázky jak v teoretické tak v praktické části nejsou příliš kvalitní. V některých částech práce je větší výskyt gramatických chyb.  V kapitole 5.2 (popis databáze) byl několikrát použit pojem tabule (v různých pádech) místo správného tabulka. Nepředpokládám, že by tímto chtěl autor zdůraznit velikost databáze. Některé věty nedávají smysl.
Předložená práce splňuje zadání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A