bakalářská práce

Vliv velikosti vzorkovací periody na návrh diskrétního regulačního obvodu

Text práce 1.35 MB

Autor práce: Bc. Zbyněk Balabán

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Jana Košíková, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá diskrétním regulačním obvodem, u kterého se používá číslicový regulátor, jež má další parametr, a to vzorkovací periodu T. Její velikost má velký vliv na průběh regulace. Pro vybrané regulované soustavy jsou navrženy číslicové regulátory pro různé velikosti vzorkovací periody.

Klíčová slova:

Diskrétní regulační obvod, regulovaná soustava, číslicový regulátor, vzorkovací perioda.

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti vzorkovací periody při návrhu diskrétního regulačního obvodu. Student použil několik způsobů volby velikosti této periody. Rovněž jsou zde popsány metody použité pro určení parametrů regulátorů. V praktické části jsou uvedeny příklady výpočtu parametrů regulátoru při různých vzorkovacích periodách. Získané výsledky jsou přehledně zpracovány v tabulkách. Užitím Simulinku jsou namodelovány vybrané regulační průběhy a provedeno vyhodnocení z hlediska kvality regulace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: C

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diskrétních regulačních obvodů,  regulovanou soustavou, číslicovým regulátorem a jeho parametry.

Ve 2. kapitole autor předložené bakalářské práce popsal diskrétní řízení. Zmínil se zde o jednotlivých členech regulačního obvodu. Uvedl, jak se určí nejdůležitější parametr obvodu - vzorkovací perioda. Zbytek kapitoly je věnován regulátorům, číslicovým i spojitým.

3. kapitola se věnuje syntéze diskrétního regulačního obvodu. Student zde uvedl tři postupy, které jsou závislé na velikosti vzorkovací periody. V další části kapitoly tyto postupy více popsal.

Ve čtvrté kapitole jsou popsány metody návrhu regulátorů a jak se určí jeho parametry. Autor se v této části práce věnoval dvěma metodám - obecnému regulátoru a metodě optimálního modulu.

Výše zmíněnou teorii pak aplikoval v poslední části bakalářské práce na několik různých regulovaných soustav. Na začátku této, 5. kapitoly, autor provedl vzorový výpočet soustavy S1 pro různé velikosti vzorkovací periody. Dále pak vypočítal přenosy regulátorů dalších soustav. Získané výsledky pak zadal do programu Matlab-Simulink, díky kterému získal průběh přechodové charakteristiky.  

V práci nejsou řádně citovány obrázky. V obrázcích není dodržen jednotný formát písma. U všech vztahů by měl být uveden literární zdroj, což tu často chybí. U tabulek není dodržen správný formát popisu. Popis tabulky by neměl být vystředěný, ale měl  by být uveden na začátku řádku. Symboly, které jsou uvedeny v textu, nejsou napsány stejným formátem písma, jako ve vztazích. Na obrázku 3.1 autor chybně  popsal vstupní veličinu. Na stránce 21 se autor bakalářské práce odkazuje na vztah (2.16), který v práci není uveden. Na str. 23 u obr. 4.1 chybí popis obrázku. V kapitole číslo 5 jsou nesprávně očíslovány obrázky, obr. 5.1 je uveden dvakrát (viz. str. 29 a 36). V seznamu literatury jsou uvedeny zdroje [2] a [8], na které se v celé bakalářské práci autor vůbec neodkazuje.  Ve verzi bakalářské práce na CD disku chybí zadání bakalářské práce.

Autor bakalářské práce všechny kapitoly uvádí větou: „Tato kapitola se bude zabývat ….“ V kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3 je použita téměř doslovně následující věta: „Metoda je daná následujícím způsobem“. Z uvedených příkladů plyne, že autor práce velmi často používá doslovné formulace v navzájem si podobných kapitolách a podkapitolách.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D