bakalářská práce

Podnikatelský záměr firmy

Text práce 1.87 MB

Autor práce: Ing. Eduard Polúch

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Oponent: Ing. Emil Dočkal

Abstrakt:

Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro účel elektronického podnikání v oblasti poskytování služeb pronájmu systémů internetových obchodů. Práce obsahuje teoretické poznatky související s problematikou podnikatelského plánu a rozbor aspektů zvoleného záměru. Výstupem práce je zpracování a vyhodnocení reálného podnikatelského plánu, který bude zároveň podkladem pro následnou realizaci.

Klíčová slova:

Podnikatelský záměr, elektronické podnikání, elektronický obchod, služby pronájmu, internetový obchod, finanční plán, marketingový plán

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Daňové poradenství (BAK-DP)

Složení komise

doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda)
JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda)
Ing. Pavel Průdek (člen)
Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Mgr. Ing. Vladimír Šefl (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Jaké jsou případné možnosti rozšíření služeb v rámci tohoto záměru?
Proč autor neuvažuje žádné vlastní zaměstnance a zvolil formu outsourcingu?
Kritérium hodnocení Známka
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Emil Dočkal

Známka navržená oponentem: A