bakalářská práce

Řízení CNC frézky

Text práce 2.39 MB Příloha 2.83 MB

Autor práce: Ing. Jan Cedrych

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Macho, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Petyovský, Ph.D.

Abstrakt:

V práci jsou rozebrány možnosti modernizace řídícího systému frézky
MAHO MH 500 C s přihlédnutím k současnému stavu stroje, k předpokládanému
využití a k finančním možnostem. Práce se dále zabývá propojením stávajícího
elektrického vybavení stroje s novým řídicím systémem. Navržená koncepce umožňuje
plynulé obrábění ve třech osách a pozicování otočného stolu.

Klíčová slova:

CNC, MAHO, Philips 432, retrofit, řídicí systém

Termín obhajoby

15.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student obhájil bakalářskou práci.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B)

Studijní obor

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda)
Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen)
Ing. Radovan Holek, CSc. (člen)
Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Macho, Ph.D.

Pan Jan Cedrych se ve své bakalářské práci zabýval nahrazením starého řídicího systému CNC frézky Maho novým modernějším systémem.
V práci je nejprve zdokumentován současný stav stroje. Následuje volba koncepce modernizovaného řídicího systému. Pan Cedrych se rozhodl použít počítač PC s PCI řídící kartou firmy Mesa Electronic 5120 s hradlovým polem Spartan II. Pro vytvoření konfigurace hradlového pole použil softwarový balík EMC2. Jedná se o otevřený software určený pro aplikace v obráběcích strojích. Dále navrhnul a realizoval rozšiřující karty.
Dle mého názoru pan Cedrych splnil zadání své bakalářské práce v plném rozsahu. Není mi známo, že by se na projektu podílely další osoby.
Pan Cedrych přistupoval k práci zodpovědně, iniciativně, samostatně, dosažené výsledky konzultoval s vedoucím práce. Pouze některé věci mohl v práci popsat podrobněji a častěji se odkazovat na literaturu.
Jako vedoucí doporučuji bakalářskou práci pana Jana Cedrycha přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.
Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění zadání A 50 50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20 20
Formální zpracování práce B 17 20
Využití literatury C 7 10

Známka navržená vedoucím: A

Zadání této bakalářské práce patří mezi náročnější. Student prokázal znalosti z oblasti návrhu elektronických obvodů a řídicích systémů s pohony. Výsledkem práce je i praktická realizace zařízení. Zadání práce bylo bezezbytku splněno a dosažené výsledky jsou obsaženy v textu a přílohách práce.

Způsob řešení daného zadání svědčí o vysoké orientaci studenta v oboru a zvolené řešení lze označit za správné. Student při řešení bakalářské práce využívá nastudované znalosti, uvedené v kap. 2 popisující původní vybavení stroje. Kap. 3-6 jsou věnovány popisu návrhu a realizaci nového řídicího systému frézky MAHO MH500C. Kap. 7 je věnována závěrečnému zhodnocení dosažených výsledků. Student se při řešení práce nedopustil žádných podstatných chyb. Přínos práce vidím hlavně v návrhu a realizaci nového řídicího systému, který je díky zvolené obecnosti popisu použitelný i pro jiná zařízení podobného typu.

Formální zpracování práce je na dobré úrovni, text je vhodně rozčleněn do dostatečného množství samostatných kapitol, které umožňují dobrou orientaci čtenáře v textu. Všechny kapitoly mají dostatečný rozsah odpovídající jejich důležitosti, pouze kapitoly věnované implementaci ovladačů modulu HAL jádra OS Linux a popisu designu FPGA by si zasloužily větší rozsah. V textu práce je tolerovatelné množství překlepů. Přiložené CD obsahuje demonstrační video soubory prezentující funkčnost jednotlivých částí zařízení, podklady pro výrobu desek, schémata a osazovací plány, VHDL zdrojové texty pro FPGA, zdrojové texty a konfigurační soubory jednotlivých ovladačů.

Vzhledem k náročnosti úkolu a dosaženým výsledkům mohu zodpovědně konstatovat, že předložená práce rozhodně svědčí o bakalářských schopnostech studenta a v mnohých ohledech dokonce splňuje kritéria kladená na práce magisterské. Prací samozřejmě doporučuji k obhajobě a studentovi navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm: výborně.
Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění požadavků zadání A 20 20
Odborná úroveň práce A 50 50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20 20
Formální zpracování práce B 8 10

Známka navržená oponentem: A