bakalářská práce

Digitální průmyslové kamery

Text práce 1.42 MB

Autor práce: Bc. David Palát

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Abstrakt:

V této práci je zpracován přehled základních částí digitální kamery. Práce je zaměřuje na rozdělení kamer, popis funkcí a vlastností kamer a jejich částí. Poukazuje na výhody a nevýhodu použitých technologií. Hlavním účelem práce je porovnání a použití kamerových systémů v praxi.

Klíčová slova:

Digitální kamera, snímač obrazu, rozdíly CCD a CMOS snímačů, objektiv, CameraLink, LVDS, web server.

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student se řešení práce nevěnoval, ve výsledku je patrný nedostatek času, se kterým se student před odevzdáním začal potýkal. Výslednou práci výrazně  ovlivňuje nedodržení doporučené  struktury, která vede na nevhodné rozčlenění práce do kapitol a snížení její smysluplnosti.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Předkládaná bakalářská práce je rešeršního charakteru.

Práce je přehledně strukturovaná a po formální stránce ji i přes drobné nedostatky považuji za vyhovující.

Cíle práce jsou cele splněny jen částečně. Za hlavní výtku lze považovat místy až skromné zpracování problematiky - příkladně kapitola 4 a další.

Tato skutečnost snižuje kvalitu práce a proto ji hodnotím DOBŘE/C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: C