diplomová práce

Uzlovací stroj pro střeva, návrh zařízení a jeho automatického řízení

Autor práce: Ing. Jiří Šimeček

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou prototypového zařízení do potravinářského průmyslu, které slouží k uzlování párkových střev. Tento uzel se vyrábí na nejedlém párkovém střevě, ze kterého se řásní roubík.
Diplomovou práci jsem rozdělil do několika částí. V první části se věnuji návrhu principu uzlování. V další části navrhuji přístrojové komponenty a automatizační funkce, algoritmy řízení, řešení automatizačních úloh a realizace uživatelského programu.
Práce je doplněna o program ve Visilogic.

Klíčová slova:

Uzlíkovací jednotka, uzel, střevo, roubík

Termín obhajoby

22.6.2011

Práce bude zveřejněna

19.6.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Zadání diplomové práce je středně složité, vychází z požadavku praxe a vzniklo v souvislosti s vývojem stroje na uzlování střev.
První část práce se zabývá návrhem a realizací prototypového stroje z hlediska technologického a procesního. Detailně se zabývá hlavním problémem, tj. pochodům, potřebným k vytvožení uzlu a souvisejícím operacím.   
Druhý okruh vypracovaných návrhů se věnuje algoritmům a vlastnímu řízení chodu stroje. Volba prostředku řízení je správně přizpůsobena přístrojovému vybavení stávající spolupracující potravinářské technologie. Vlastní  automatické řízení je řešeno v kapitolách 4 až 6, v příloze je pak výpis celého programu pro řízení uzlovacího stroje.
Správnost řešení doplomového úkolu je potvrzena funkčností vyvinutého prototypu stroje. Výborný výsledek je částečně snížen textovou částí diplomové práce, která má blízko technické zprávě s popisem zařízení, ale neobsahuje teoretické pasáže, např. řešení dynamiky alespoň některých pohybů, atd.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce řeší návrh a realizaci doplňujícího zařízení do potravinářského provozu, sloužícího pro uzlování párkových střev. Jedná se o středně obtížnou práci s praktickou realizací. Práce je na dobré úrovni jak svým zpracováním, tak i po odborné stránce. Student se v práci nevyvaroval gramatickým a stylistickým chybám. V práci jsou často použity nevhodné formulace a názvy, např. v kapitole 3.6 str. 34 je uvedeno nesprávné označení automatizačního zařízení Vision120, kde místo lepšího označení programovatelná řídicí jednotka je použito programovací jednotka. Dále např. na str. 35 je uvedeno, že jednotka obsahuje dva rychlé vstupy s frekvencí 10ms. Od kdy měříme frekvenci v ms ? Diplomant prokázal dobrou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B

Důvod odložení zveřejnění

Zveřejnění této práce je odloženo na dobu 10 let v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.