diplomová práce

Expertní systém pro volbu vhodné metody využití odpadů

Text práce 3.26 MB Příloha 220.66 kB

Autor práce: Ing. Josef Fikar

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc.

Abstrakt:

Práce spočívá ve vývoji expertního systému pro účely volby vhodné metody
zpracování odpadů. Výsledný expertní systém je vytvořen v softwaru VisiRule, který je s
postaven na jazyce Prolog a je součástí vývojového prostředí WinProlog 4.900. Dále se
zabývá problematikou tvorby znalostní báze pro aplikace takovéhoto typu a posouzením
vhodnosti možných přístupů k tvorbě expertního systému pro daný účel.

Klíčová slova:

Expertní systém, zpracování odpadů, Prolog, VisiRule, znalostní báze.

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc.Ing. Josef Schwrz, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Diplomant se zabýval náročným a v místních podmínkách novým problémem využití expertního systému pro volbu vhodné metody zpracování odpadů. Úspěšně pronikl do pro něj neznámé problematiky zpracování odpadů a aplikoval systém VisiRule, jenž je grafickou nadstavbou prázdného expertního systému Flex firmy Logic Programming Associates. Vzhledem k omezenému času na řešení a nedostatku expertních znalostí v řešené oblasti se však bohužel nepodařilo dostatečně naplnit bázi znalostí a vytvořit plně použitelný systém. Vytvořený prototyp a návod pro nasazení systémů VisiRule a Flex je však dobrým východiskem pro další rozvoj této aplikace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Domnívám se, že práce splnila svůj účel a vedle kladných hodnocení bych si dovolil vznést připomínku pouze k jedné z úvodních kapitol, kde bych přece jenom uvítal vysvětlení základních funkcí expertního systému na problematice odpadů. Mám tím na mysli 44 a 45 a tím také prosím diplomanta, zda by tyto příměry při obhajobě zkusil uvést do sféry odpadů.
Druhý dotaz směřuje k problematice fuzzy expertních systémů. Má smysl zavádět fuzzy proměnné do takovéhoto expertního systému? Co by to znamenalo pro jeho funkci respektive výpočetní a datovou kapacitu?
No a snad úplně na závěr dotaz, který se nám nepodařilo během konzultací zcela zodpovědět. Umožňuje použitý expertní systém využití výpočetního parseru pro potřebné složité vědeckotechnické výpočty?
Práce je po stránce gramatické i grafické na velmi dobré úrovni. Mnou uvedené připomínky mají poze formální charakter a proto práci doporučuji k obhajobě.
Doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A