bakalářská práce

Expertní systémy

Text práce 341.84 kB

Autor práce: Ing. Michal Veselovský

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Konečný

Abstrakt:

Expertní systémy (ES) jsou komerčně jedno z nejúspěšnějších využití umělé inteligence (UI neboli AI – Artificial Inteligence) a to již od 80. let 20. století. Hojně se využívají ve zdravotnictví, průmyslu, vědě, obchodu, bankovnictví atd.
Expertní systém je software využívající znalostí expertů pro řešení velice složitých úloh a problémů, které by jinak vyžadovaly účast či konzultaci jednoho nebo více odborníků na danou problematiku. Tento software simuluje způsob rozhodování člověka-experta při řešení složitých úkolů, a snaží se dosáhnout nejpravděpodobnějšího výsledku, ideálně shodného s názorem experta.
Typickým rysem expertních systémů, odlišujícím je od obyčejných programů, je oddělení samotného rozhodovacího mechanismu systému (inferenčního mechanismu) a báze znalostí - stejný expertní systém pouze s jinou bází znalostí tak může sloužit k různým účelům. Toho se využívá při tvorbě prázdných expertních systémů – shellů.
Dalšími rysy, které však nemusí platit pro všechny ES, jsou schopnost rozhodování při neurčitosti a schopnost vysvětlit dané rozhodnutí.
Cílem této práce je popsat základní principy funkce ES s využítím volně dostupných informačních zdrojů, a následně popsat a rozebrat prostředky pro tvorbu těchto systémů pomocí informací především z oficiálních webových stránek.

Klíčová slova:

Expertní systémy, báze znalostí, inferenční mechanismus, prázdný expertní systém, shell, tvorba expertních systémů,  umělá inteligence.

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Student projevil vysokou míru samostatnosti a úspěšně se vyrovnal s pro něj novou problematikou expertních systémů (tento předmět se vyučuje až v navazujícím magisterském studiu). Výstižně popsal principy expertních systémů, vybral vhodné reprezentanty prostředků pro jejich tvorbu a přes různorodost podkladů se mu podařilo provést jejich srovnání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Konečný

Hodnocení bakalářské práce Michala Veselovského na téma: EXPERTNÍ SYSTÉMY

Posluchač zpracoval bakalářskou práci na téma „Expertní systémy“.

Práce o celkovém rozsahu 40 stran strojopisu je kromě úvodu a závěru rozčleněna do dvou obsahových kapitol a každá z nich je dále tématicky strukturovaná.

Oponovaná práce je vybavena velmi slušným použitím citace, seznamem literatury a resumé ve světovém jazyce. Autor v práci vhodně čerpal informace přímo od výrobců programů.

Z hlediska obsahového pojetí práce autor postupoval v logickém a systematickém sledu. Od vymezení obecných pojmů, částí expertních systémů a jejich dělení postupuje přes základní zásady jejich používání až k samotnému jádru práce – srovnání vybraných expertních systémů a popis jejich funkcí. Také provedená komparace ze subjektivního hlediska z důvodu absence objektivních informací je velmi vhodná.

Rovněž po formální stránce práce zcela odpovídá nastaveným kriteriím pro tento druh prací.

Autor se zhostil tématu velmi dobře a výsledkem je kvalitní práce, mající nejen informační charakter, ale i vlastní analytickou hodnotu včetně využití poznatků z praxe.

Práci navrhuji hodnotit stupněm v ý b o r n ě .
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A