bakalářská práce

Řízení kmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním

Text práce 1.16 MB

Autor práce: Bc. Šárka Sítařová

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Aleš Rojka

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá vhodným výběrem metod pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů pro řízení kmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním, jejich podrobným popisem a návrhem regulátorů pro vybrané metody a jejich porovnáním.

Klíčová slova:

Regulovaná soustava, regulátor, dopravní zpoždění

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá řízením kmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním. Studentka vybrala metody použitelné pro tento typ regulovaných soustav a v praktické části práce jimi navrhla parametry regulátorů. Přehledně zpracovala výsledky formou tabulek. Použitím Simulinku srovnala regulační průběhy, na základě kterých, vyhodnotila kvalitu regulace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Aleš Rojka

Práce měla za úkol vybrat vhodné metody pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů, popsat je a tyto metody pak aplikovat na návrhu spojitého i diskrétního regulačního obvodu včetně namodelování v programu Matlab-Simulink. Všechny části zadání byly splněny.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B