bakalářská práce

Měření teploty na rotační peci pomocí bezdrátových přístrojů

Text práce 1.96 MB

Autor práce: Ing. Anton Bednár

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Luboš Jezbera (Emerson Process Management)

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem stávajícího měření teploty na rotační kalcinační peci ve společnosti PRECHEZA a.s., testováním bezdrátových převodníků teploty s protokolem WirelessHART a návrhem možného řešení použití těchto přístrojů na měření a regulaci teploty v peci.

Klíčová slova:

Termoelektrický teploměr (termočlánek), WirelessHART protokol, bezdrátový převodník

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Práce řeší náhradu zastaralého „trolejového“ přenosu dat osazením bezdrátových přístrojů z nabídky firmy Emerson Process Management a vyhodnocení spolehlivosti přenosu dat v dlouhodobých provozních testech. Přínosem předložené bakalářské práce je především praktické ověření zcela nové koncepce přístrojů WirelessHART ve tvrdých provozních podmínkách na rotační peci chemického provozu.
Student prokázal velmi dobré schopnosti pro samostatnou práci a systematický přístup k řešení zadaného úkolu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Luboš Jezbera (Emerson Process Management)

Práce má velice slušnou úroveň jak po formální stránce, tak i přístupem a technickým řešením zadané problematiky. Zvláště pak kladně hodnotím využití moderní špičkové trechnologie pro řešení konkrétního případu a také možnost okamžitého využití v praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A