bakalářská práce

Model průtokoměru s clonou

Text práce 2.7 MB Příloha 2.17 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Dvořáček

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem práce je přiblížení měření průtoku clonou pro potřeby laboratorní výuky. V úvodu se potom tato bakalářská práce zabývá vysvětlením principů a popsáním problematik měření průtoku tekutin. Jsou zde představeny jednotlivé metody měření a typy snímačů průtoku tekutin. Praktická část bakalářské práce spočívá v návrhu a vlastní realizaci modelu clonového průtokoměru s počítačovou podporou vyhodnocení.

Klíčová slova:

Model průtokoměru s clonou, měření průtoku, škrtící orgány, clona, průtokoměry, senzory na měření průtoku tekutin

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Výsledkem této bakalářské práce je funkční laboratorní úloha přibližující měření průtoku clonou s automatickým počítačovým vyhodnocením dat za pomoci programu ControlWeb. Výsledek práce je přímo použitelný v praktické výuce předmětu Technická měření. Cenné je mimo jiné také to, jak se student vyrovnal s problémem selhání předem zvoleného ventilátoru a operativně změnil návrh i realizaci pracoviště.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se věnuje přípravě laboratorní úlohy průtokoměru s clonou pro praktická cvičení. Autor splnil všechny cíle zadání včetně realizace a ověření úlohy. Práce je na velmi dobré úrovni jak svým zpracováním, tak i po odborné stránce. Student se v práci nevyvaroval gramatickým a stylistickým chybám, které však nemají podstatný význam.
Připomínku bych měl k použité literatuře, kterou autor v textu cituje, ale nedržel se pravidla seřazení literatury podle abecedy nebo dle výskytu v práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B