bakalářská práce

Nejistoty měření a statistické modely

Text práce 1.18 MB Příloha 95.33 kB

Autor práce: Ing. Zbyněk Šalda

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jana Košíková, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na nejistoty měření, hlavně potom na rozdělení pravděpodobnosti u jednotlivých typů měření pro výpočet dílčí nejistoty typu B.

Klíčová slova:

Metrologie, měření, nejistoty, rozdělení pravděpodobnosti.

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

V bakalářské práci jsou statisticky analyzovány různé typické úlohy opakovaných měření technické praxe. Doplněna je rovněž jednoduchým názorným příkladem celkové analýzy nejistot měření. Bohužel zvolené statistické programy nedisponují všemi zákony rozdělení, které se v oboru nejistot měření používají a student již nestihl použitelnost těchto chybějících zákonů ověřit jinými metodami.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Tato bakalářská práce pojednává o nejistotách měření, rozdělením pravděpodobnosti a využitím statistických SW pro ověření platnosti zákonů rozdělení.

V bakalářské práci je nesoulad ve formátování jednotlivých kapitol a jejich částí. Mělo být dodrženo jednotné formátování, aby se zabránilo její nečitelnosti. Např. kap. 2.1.3 se zcela ztrácí, neboť je nevhodně odsazena od kraje stránky. Tab. 3.2 je zarovnána na střed, zatímco jiné tabulky jsou zarovnány vlevo. Dále autor mohl zvolit jinou velikost písma u názvu podkapitol a jejich částí, příp. použít kurzívu apod. 

Abstrakt mohl být více rozveden. V úvodu bakalářské práce je místo popisu problematiky práce a nastínění obsahu jednotlivých kapitol popsána historie měření, což by mohlo být ve zkrácené formě uvedeno jako podkapitola kapitoly 2. Dále by mohla být kapitola 2 trochu stručněji napsaná, např. uvést jen některé z velkého množství odvozených jednotek SI. 

V kapitole 3 by bylo vhodnější seřadit podkapitoly následovně: prvně kap. 3.1.2 zabývající se rozdělením chyb měření, pak teprve kap. 3.1.1 o zdrojích chyb měření. V práci chybí příčiny systematických, náhodných a hrubých chyb. Dále, jak se vyjadřuje výsledná chyba měření a jaké maximální hodnoty je možné dosáhnout. V kap. 3.1.1 schází vlivy prostředí. V kap. 3.5 chybí zdroj obrázků, příp. v jakém SW byly vytvořeny.

Podkapitola 4.3 zabývající se SW pro testování rozdělení pravděpodobnosti by mohla být méně stručná. Každý z uvedených SW mohl více popsat, ke každému mohl uvést obrázek základního pracovního prostředí a také je na závěr mohl mezi sebou porovnat. V kap. 4.6 chybí obrázek histogramu. Dále zde měly být vyjmenovány a zobrazeny základní typy histogramu. Pod tab. 5.1 by byla vhodná poznámka s vysvětlením zkratek použitých v záhlaví tabulky.

Výsledky práce by mohly být více okomentovány a lépe odůvodněny. A také by mohlo být vysvětleno, proč je použitá metoda vhodnější než ostatní. Ne vždy se dá spolehnout na p-hodnotu. V hlavní části práce by mohlo být uvedeno více příkladů z řešených problémů. V práci je uveden jediný příklad, který autor bohužel zařadil až za přílohy na 92. str., místo aby jej dal jako novou podkapitolu v kapitole 5. Dále by u tohoto vzorového příkladu mohl být uveden i výstup ze SW.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C