dizertační práce

Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců

Text práce 2 MB Teze 412.06 kB

Autor práce: Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponenti: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá možnostmi predikce budoucího vývoje projektů a možnostmi podpory pro rozhodování manažerů takových projektů, což je velmi aktuální téma v současném turbulentním prostředí.
Projekt je v rámci této práce chápan jako stochastický proces s diskrétními stavy a diskrétním časem, což je v realitě reprezentováno diskrétními časovými okamžiky zjišťování stavu projektu. Projekt je přirovnám ke konečnému automatu a následně je využit matematický aparát Markovských řetězců.
V návrhové části práce je vytvořen stavový model projektu odvozený od stavů metody sledování projektu Earned Value Management a jsou odvozeny pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými stavy.
Následně jsou odvozeny způsoby úprav takového modelu na konkrétní podmínky tak, aby model co nejvěrněji reprezentoval konkrétní situaci.
V rámci experimentálního ověření jsou odvozené návrhy za účelem ověření testovány v různých situacích, které mohou během projektů nastat.

Klíčová slova:

Projekt, management, predikce, Markovský řetězec, podpora rozhodování

Termín obhajoby

15.12.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Komise se seznámila s DP Ing. Jana Doležala a vyslechla si obhajobu jeho DP. Doktorand zodpověděl dotazy oponentů a v rozpravě zodpověděl i dotazy členů komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Metrologie a zkušebnictví (D-MTZ)

Složení komise

doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (člen)
doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. (člen)

Pan ing. J. Doležal ( 13. X. 1979) nastoupil k prezenčnímu doktorskému studiu v roce 2004 bezprostředně po ukončení  inženýrského studia na Ústavu automatizace a informatiky VUT V Brně.
Původně byl přijat na obor  DS „Konstrukční a procesní inženýrství“ se zaměřením na řízení automatizačních projektů.
V témže roce nastoupil do zaměstnaneckého poměru u firmy Mikroelektronika Vysoké  Mýto, proto požádal o změnu formy doktorského studia z prezenční formy na formu kombinovanou. Této žádosti bylo vyhověno s termínem od 1.11.2004.
Následně, s ohledem na zaměření své odborné činnosti u zaměstnavatele, požádal v roce 2005 o změnu oboru: Žádosti bylo vyhověno a byl od 5.10.2005 převeden na obor „Metrologie a zkušebnictví“.
Zkoušky doktorského studia složil všechny s prospěchem výborným.
Státní doktorskou zkoušku složil úspěšně dne 8.ledna 2007, kdy předložil pojednání ke SDZ, ve kterém předložil záměr zpracovat disertační práci na téma „predikce v projektech s využitím Markovovských řetězců“. S tímto zaměřením a obsahem předkládá svoji disertační práci k obhajobě.
Ing. J.Doležal se ve své praxi zaměřil na problematiku řízení projektů. V tomto oboru publikoval řadu článků na různých konferencích zejména Společnosti pro projektové řízení, které je členskou organizaci mezinárodní společnosti International Project Managment Association, kde působí v celostátním výboru.
Certifikační orgán pro mezinárodní certifikaci projektových manažerů v ČR ho požádal, aby zpracoval monografickou publikaci pokrývající problematiku okruhů 36  okruhů znalosti projektového manažera, které se týkají certifikačních zkoušek. Ing.J.Doležal vedl tým autorů, který vypracoval publikaci „ Projekt management podle IPMA“. Této publikaci udělilo vydavatelství cenu za rok 2009 v oblasti manažerské literatury.
Ing. J.Doležal prosazoval v praxi i na půdě SPŘ aplikaci exaktních vědeckým metod (viz např. jeho vystoupení na konferenci UTB Zlín v roce 2008, která byla zaměřena vztah vědy a praxe v současném projektovém řízení.
Ing. Doležal vede odbornou sekci „Projektově orientovaná organizace“ v rámci SPŘ a je pravidelným účastníkem pracovních seminářů firmy TIMING  „Odborné skupiny pro predikci a optimalizaci projektů“.
Při svém krátkém působení na ÚAI při prezenčním studiu vedl ing.Doležal cvičení v předmětu „Navrhování automatizačních a informačních systémů“.
Později v praxi se věnoval vedení vzdělávacích kurzů jako externí lektor česko-francouzské vzdělávací společnosti GRADUA-CEGOS, v kurzech vlastní konzultační firmy PM Consulting nebo v kurzech Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. Působí jako externí učitel na UTB ve Zlíně na Fakultě multimediálních komunikací.
Navržená metoda predikce projektů představuje jeho originální a sofistikovaný příspěvek k řízení současných projektů.
Proto doporučuji ing. J.Doležala k její obhajobě jako svědomitého studenta doktorského studia, který se v jeho průběhu seznámil s metodikou vědeckého výzkumu a prokázal schopnosti samostatné tvůrčí vědecké práce.

Celkové hodnocení: A - výborně