diplomová práce

Modernizace zkušebního zařízení

Text práce 3.99 MB Příloha 1.96 MB

Autor práce: Ing. Michal Kintr

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je návrh a realizace modernizace zkušebního pracoviště pro firmu  Strojírenský zkušební ústav, s.p.. Jedná se o pracoviště pro zkoušky krbů a kamen na tuhá paliva určených k vytápění. Toto pracoviště je certifikováno, a proto musí splňovat nároky na přesnost měření, spolehlivost a dodatečné zpracování naměřených dat. Modernizace má spočívat v automatizaci celého průběhu zkoušky a následném vyhodnocení naměřených dat, až po tisk výsledného protokolu, který je záznamem o proběhlém měření.

Klíčová slova:

Modernizace, automatizace, vizualizace, PLC, Control Web, zkouška

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc.Ing. Josef Schwrz, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce obsahuje podrobně zpracovanou teoretickou část a to teorie měření obecně, teorie měření teploty, problematika SW používaného v automatizaci a problematika PLC. Druhou a také důležitější částí je praktický výstup, kdy student musel podrobně zvládnout práci s PLC a programem Control Web. Vzhledem k použití výsledků v praxi (SZÚ) by byla vhodná i jednoduchá analýza nejistot. Avšak je nutno podotknout, že do odevzdání práce nebyl ze strany SZÚ dokončen hydraulický okruh a nebylo tedy možné provést testovací měření. Funkčnost se tedy ověřovala "jen" v laboratorních podmínkách.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce řeší modernizaci zkušebního zařízení pro testování účinnosti krbů na tuhá paliva. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Z předložené práce je patrné, že modernizace zkušebního zařízení byla úspěšná. Chtěl bych vyzdvihnout grafické a stylistické zpracování práce, které je na velmi slušné úrovni a bez pravopisných chyb. Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B