bakalářská práce

Návrh webového rozhraní pro evidenci a nastavení systémů WAGO – EnOcean

Autor práce: Bc. Svatopluk Pudík

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Voldán

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je vytvoření GUI rozhraní pro nastavení bezdrátového sběru dat
ze strojů. Samotná práce bude fungovat jako dokumentace k vytvořenému softwaru při nasazení
v dalších výrobních lokacích. Vytvořený nástroj bude sloužit servisnímu technikovi pro nastavení
bezdrátových vysílačů na PLC WAGO s bezdrátovým modulem EnOcean. Rozhraní je realizováno
jako webová stránka, která je přístupná z kteréhokoliv počítače. Na tomto webu je možno zobrazit
monitoring aktuálně nastavených a aktivních vysílačů ze strojů, popřípadě přidávat nebo odebírat
vysílače podle momentální potřeby, bez nutnosti nahrávat nový software do PLC, nebo jinak omezovat
funkčnost ostatních vysílačů.

Klíčová slova:

Bezdrátový přenos, programovatelný automat, PLC, WAGO, EnOcean

Termín obhajoby

21.6.2011

Práce bude zveřejněna

19.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší administraci komunikace mezi WAGO kontrolérem a bezdrátovým vysílačem výrobního stroje. Řešená část systému se skládá z přístroje WAGO PLC 750-841, k němu připojeného přijímače WAGO EnOcean Radio Receiver 750-642 a z vysílačů EnOcean RF Sensor Transmitter Module STM 110, ke kterým jsou připojena čidla ze strojů. Chtěl bych vyzdvihnout samostatnost studenta při řešení práce, velmi dobrou grafickou podobu práce a relativně jasné formulace.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jiří Voldán

Práce měla za cíl vytvořit uživatelské rozhraní pro nastavení bezdrátového sběru dat. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci programovací i elektronické části. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby. Hlavní cíle byly úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B