diplomová práce

Mobilní robot Micromouse II

Text práce 2.81 MB

Autor práce: Ing. Martin Pavláček

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota kategorie IEEE Micromouse. Cílem je sestavit funkční konstrukci robota použitelného pro účely testování metod mapování a lokalizace.
Práce se dále zabývá návrhem elektroniky pro řízení pohonů. Návrhem elektroniky optických senzorů pracujících na principu odrazu infračerveného světla a zpracování jejich signálu.

Klíčová slova:

Robot, Micromouse, Senzor

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce byl návrh a realizace nové verze mobilního robotu Micromouse II, konkrétně návrh mechanické konstrukce, senzorů a řízení pohonů. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací mechanické a elektronické části.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota kategorie IEEE Micromouse. Jsou zde podrobně popsány rozpracovány jednotlivé komponenty, především po hardwarové stránce, které se týkající návrhu elektrických obvodů a desek plošných spojů. Veškerý hardware je založen na populární architektuře mikrořadičů AVR, konkrétně řad ATmega a Xmega. Práce je zpracována přehledně, logicky a až na některé "překlepy" (např. v kapitole 2.3 přímo v názvu) neobsahuje vážnější chyby.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B