bakalářská práce

Sportovní redakční systém

Text práce 526.16 kB Příloha 88.44 kB

Autor práce: Bc. Ondřej Baar

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Práce byla vypracována v letech 2010-2011 na VUT v Brně. Cílem práce bylo vytvořit internetovou prezentaci v jazyce PHP. Redakční systém prostřednictvím webového rozhraní umožňuje publikování článků, administraci uživatelů a přístupových práv. Vytvořený redakční systém bude sdružovat sportovní výsledky a statistiky sportovních soutěží, týmů a hráčů.

Klíčová slova:

Redakční Systém, PHP,  MySQL, statistiky

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Student pracoval po celou dobu zpracování bakalářské práce velmi samostatně, při každé komunikaci s ním bylo patrno, že má potřebné teoretické znalosti. Celá práce pak svědčí o tom, že student je schopen redakční systém jak navrhnout, tak i realizovat pomocí technologií v současnosti používaných.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářská práce řeší vytvoření redakčního systému v jazyce PHP. Navržený redakční systém umožňuje publikování článků, administraci uživatelů a přístupových práv. Dále sdružuje sportovní výsledky a statistiky sportovních soutěží, týmů a hráčů. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů. Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B