diplomová práce

Analýza možností aktivního tlumení pro dopravní prostředky

Text práce 3.52 MB Příloha 6.27 MB

Autor práce: Ing. Jakub Svoboda

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se dotýká problematiky aktivního a poloaktivního tlumení a možností jeho uplatnění v kontextu dopravních prostředků. Počátek dokumentu je věnován pojednání o aktuálním stavu, významných aplikacích a patentech na tomto poli. Jelikož je každé z dílčích použití poměrně specifické, další část postihuje pouze vybranou oblast, a to tlumící jednotku jízdního kola. V duchu této volby byla provedena reálná měření i simulace s cílem ověřit použitelnost takových zařízení v praxi.

Klíčová slova:

Aktivní, poloaktivní, tlumení, kolo, analýza, řízení, model.

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc.Ing. Josef Schwrz, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Předkládaná práce se zabývá možností použití magnetoreologických tlumičů pro potřeby řízení jízdního komfortu dopravních prostředků a problematika je prezentována na chování jízdního kola. Diplomant splnil zadání práce, jen z technických důvodů nebylo možné provést měření, ale měření bylo nahrazeno počítačovým experimentem a ten byl porovnán s jednotlivými strategiemi tlumení dopravních prostředků.
Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematicky přístup při řešení dané problematiky. Předkládaná práce je na vysoké úrovni a její výsledky budou dále využitelné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Práce se zabývá analýzou návrhu aktivního tlumiče pro dopravní prostředky se zaměřením na jízdní kola  Významnou částí této práce je patentová rešerše, jejíž výsledky byly použity pro formulaci cílů práce. Dále se práce zabývá problematikou modelování a řízení magnetoreologických tlumičů. Práce je velmi dobře napsána, ale pro snadnější orientaci ve vztazích by bylo vhodné, kdyby obsahovala seznam použitých symbolů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A