bakalářská práce

Verzovaní souborů a projektů

Text práce 532.28 kB Příloha 9.66 MB

Autor práce: Ing. Petr Jindra

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou verzování souborů a projektů. V první části popisuje historické i současné systémy sloužící k tomuto účelu a porovnává je mezi sebou. Ve druhé je navržen nový systém, který by měl být snadno instalovatelný na kterýkoliv standardní webový hosting.

Klíčová slova:

Verzování, webová aplikace, PHP

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce svým zadáním, hloubkou zpracování i rozsahem praktického řešení přesahuje požadavky na bakalářksou práci. V rámci práce vzniklo rozsáhlé sw dílo vysoce profesionální úrovně. Autor pracoval samostatně se značnou erudicí. Prokázal značné teoretické znalosti, schopnost tyto znalosti dále prohlubovat a uplatňovat v praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Cílem závěrečné práce bylo vytvoření komplexního nástroje pro správu projektů včetně komunikace mezi vývojáři, zadávání a sledování plnění úkolů a propojení dokumentace a poznámek k jednotlivým verzím projektů.
První kapitoly jsou věnovány úvodu do problematiky a stručné historii verzovacích systémů.
V dalších kapitolách je provedena volba operačního systému a dalších serverových aplikací, které budou při realizaci použity. Pro předpokládané distribuované uložení jednotlivých dokumentů byl vhodně zvolen jejich jedinečný identifikátor a metoda přístupu k datům.
V implementační části práce je stručně popsán způsob implementace a následně podrobně uvedeno komunikační rozhraní jednotlivých modulů. V kapitole věnované objektu Message chybí popis metod DELETE objektu RECEIVED a SEND. Ani zde není uvedeno, jak se zajistí odeslaní zprávy při užití metody PUT nebo POST (chybný nadpis kapitoly na str. 40) objektu SENT.
V části práce věnované datovým strukturám by bylo vhodnější uvést tyto struktury ve formě tabulek.
Součástí práce byla také klientská aplikace, která umožňuje práci jen s některými moduly serveru.
Po formální a grafické stránce je práce téměř bez chyb. Přehlédnuta byla nesmyslná věta (str. 9 dole) a nadbytečná odřádkování na str. 21 a 23.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A