bakalářská práce

Adobe Flash – interaktivní prezentace (optimalizace)

Text práce 1.7 MB Příloha 713.45 kB

Autor práce: Ing. Marek Dostál

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: -

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je základní popis vybraných optimalizačních metod. Tvorba dvou demo aplikací pro numerickou optimalizaci a tří demo aplikací pro soft-computing optimalizaci. Vytvořené aplikace by měly obsahovat nápovědu, stručně popisující příslušnou metodu. Vytvoření e-dokumentace k  aplikacím.

Klíčová slova:

Flash, Actionscript, metody, Soft-computing.

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský,CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu praktických interaktivních aplikací demonstrujících činnost zvolených optimalizačních metod. Praktickou část práce považuji za adekvátní. Student se musel naučit zcela novou technologii Adobe Flash, jejiž zvládnutí při tvorbě práce prokázal. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C