diplomová práce

Ponava - sportovně komerční areál - zimní stadion

Text práce 21 MB Příloha 19.44 MB

Autor práce: Ing. arch. David Bureš, Ph.D.

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. arch. Jiří Marek

Oponent: Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zaměřuje na stanovení jasné urbanistické koncepce prostoru "za Lužánkami". Cílem je zachovat zde funkci sportu,  navázat na jeho bohatou tradici a maximálně tak využít "genius loci" tohoto místa. Detailně se pak projekt zaměřuje na vytvoření návrhu víceúčelové sportovní haly určené zejména pro zimní sporty.

Klíčová slova:

Ponava - sportovně komerční centrum, víceúčelová sportovní hala

Termín obhajoby

1.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svůj projekt a reagoval na připomínky a náměty oponenta, vedoucího práce a členů komise. Práce navržena komisí na cenu děkana.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Architektura (ARCH)

Složení komise

doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (člen)
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen)
Ing. arch. Viktor Rudiš (člen)
Ing. arch. Petra Matoušková (člen)

Posudek vedoucího
Ing. arch. Jiří Marek

Student David Bureš řeší ve své práci návrat hokejové arény brněnského klubu na místa její bývalé slávy, na Ponavu. Jeho projekt řeší provoz hokejového klubu do všech detailů. David Bureš projektem doslova žil, stejně tak jako nakonec úspěšnou sezonou brněnské Komety, které je zapáleným fanouškem. Neváhal řešit a konzultovat své návrhy, zejména zázemí stadionu, s členy realizačního týmu zmiňovaného klubu. Celý projekt arény je pomyslnou třešničkou na dortu, neboť zadání tohoto úkolu s sebou neslo nutnost řešit vazbu na organizmus města a zejména bezprostředního okolí, které vymezují hlavní dopravní tepny. V současnosti patří toto území z velké části do kategorie brownfields, které bylo v posledních dvaceti letech, dovolím si tvrdit , zastavováno zcela nekoncepčně a jen pro uspokojení partikulárních zájmů jednotlivých investorů. Město, které chce být na evropské úrovni ve všech oblastech městského života, tedy i té sportovní, by mělo mít jasnou koncepci, navazovat na své tradice a ctít kontinuitu. Řešení, které společně přinášejí pro toto území diplomanti David Bureš a Luděk Černý, je myslím dobrým podnětem k zamyšlení budoucím reprezentacím města. Sportoviště vyplňující tuto zónu, městský park a návaznost na možné pěší a cyklistické trasy propojující přes toto současné území nikoho okolní městské části, je myslím důstojnou a logickou náplní tohoto kusu města Brna.


Otázky a náměty k obhajobě:

Nemám žádné doplňující otázky k obhajobě
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Přístup studenta ke zpracování velmi zodpovědný, příkladný A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce studenta Davida Bureše je zpracována velmi pečlivě
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Urbanistické řešení Diplomová práce řeší areál Za Lužánkami. Urbanistické řešení shrnuje analýzu, současnost a možnosti vybudování sportovního a volnočasového centra, je navrženo společně se studentem Bc. Luďkem Černým. Je navržena platforma pro pěší nad úrovní dopravy. Práce je doplněna o návrh fází výstavby do roku 2040. Urbanistické řešení vhodně doplňuje územní plán města Brna. A
Architektonické řešení Student předkládá architektonický návrh nové hokejové haly. Koncept práce vychází z tradičního objektu pro Brno - kruhová stavba se promítá do vnitřního členění a také provozu dané haly. Fasáda je vkusně sestavena z titanzinkových perforovaných kazet. Dispozice je dopodrobna prezentována na výkresech, zde nejsou znázorněny užitné plochy. A
Provozní řešení Práce řeší podrobně provozní a funkční schémata. Je navržena zvlášť přístupová komunikace do haly pro diváky, vip diváky, hráče, novináře a automobily se samostatným parkováním. V podzemí jsou navrženy samostatně úrovně obchodních pasáží, servisních prostor a hráčského zázemí. A
Technicko konstrukční řešení Konstrukční řešení je navrženo ze dvou různých modulových systémů železobetonových konstrukcí. Zvlášť je řešena vodorovná platforma daného projektu. Zajímavě je řešena nosná konstrukce obvodového pláště v kombinaci s lanovou konstrukcí zastřešení. Diskutabilní se může zdát přechod nosné svislé konstrukce pláště a vodorovné železobetonové konstrukce z pozice založení stavby. A
Formální úroveň Práce je předložena jako velmi přehledná, dokládá myšlenkový postup studenta. Grafická úroveň je velmi dobrá. Prezentace je přesvědčivá A

Známka navržená oponentem: A