diplomová práce

Bezpečnost lokálních počítačových sítí

Text práce 4.81 MB

Autor práce: Ing. Martin Marek

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá vybudováním bezpečnosti lokálních počítačových sítí. Hlavní část práce se zabývá řešením autorizace bezdrátových klientů proti RADIUS serveru a návrhem doménového kontroléru pomocí open-source produktů a nástrojů s operačním systémem GNU/Linux.

Klíčová slova:

RADIUS, Free-RADIUS, MySQL, MikroTik, autentizace, autorizace, Wi-Fi, Wireless, Acces Point, LDAP, Samba.

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce je v teoretické části pojata dostatečně obecně, její praktická část řeší konkrétní problém zabezpečení sítě jedné vysoké školy. Bohužel tato skutečnost není z textu dostatečně patrná. Autor v realizační části odvedl mnoho kvalitní práce, která svědčí o jeho solidních znalostech dané problematiky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce, pomineme-li teoretickou část, je spíše návodem, jak něco udělat, než prací, která analyzuje dostupné možnosti a volí z nich tu nejvhodnejší, jejíž realizace je následně popsána.
Formální stránka práce je průměrná. Některé formulace jsou nejasné. V textu se vyskytuje velké množství gramatických chyb. Použité obrázky jsou až na výjimky neklvalitní, někdy vícejazyčné. Rozlišení textu a výpisů kódu je nedostatečné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C