diplomová práce

Laboratorní ukázka řízení asynchronního motoru

Text práce 2.29 MB Příloha 3.08 MB

Autor práce: Ing. Václav Vrtal

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá řízením otáček asynchronního třífázového motoru frekvenčním měničem Sinamics G110 pomocí programovatelného automatu SIMATIC S7-224XP. Ovládání programovatelného automatu je realizováno prostřednictvím operátorského panelu TP 177 micro. Komunikace mezi automatem a frekvenčním měničem je realizována pomocí USS protokolu po sběrnici RS-485.
Hlavním cílem bylo navrhnout a realizovat programové vybavení, které by umožňovalo obsluze volit různé varianty časových průběhů otáček (změny sinusové, skokové, pilové, atd.), ale také možnost regulaci polohy.
Dalším cílem bylo vytvoření grafického prostředí pro operátorský panel, umožňující obsluze řízení, editaci a sledovaní stavu otáček motoru.
Posledním cílem bylo vyhodnocení dosažených výsledků a shrnutí poznatků při uvádění do provozu.

Klíčová slova:

asynchronní třífázový motor, programovatelný automat SIMATIC S7-224XP, frekvenční měnič Sinamics G110, operátorský panel TP 177 micro,USS knihovna

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M3I-P)

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ-3)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
Prof.Ing.Tomáš Saloky,CSc. (člen)
Doc.Ing.Eva Kureková,CSc. (člen)
Doc.Ing.Ondrej Liška,CSc. (člen)

Navržené řízení pohonu bylo realizováno a je plně funkční.
Diplomant úspěšně překonal přístrojové problémy a nekompatibilitu programového vybavení.
Řešení diplomové práce bylo značně náročné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce si klade za cíl řízení otáček asynchronního elektromotoru frekvenčním měničem pomocí programovatelného automatu Simatic S7-224XP. Ovládání je realizováno operátorským panelem HMI. Programovatelný automat umožňuje např. úlohy generování různých časových průběhů, jako obdelníkového, sinusového, pilového tvaru. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. V textu např. str. 32 není uveden odkaz na zdroje textů a obrázků. Grafické zpracování na HMI panelu je na velmi dobré úrovni.

Hlavní cíl „návrh a realizace uživatelského programového vybavení, které by demonstrovalo možnosti regulací pro ukázky v laboratorních cvičeních“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: B