diplomová práce

Návrh a realizace jednotek modulárního přístupového systému

Text práce 1 MB

Autor práce: Ing. Petr Foltýn

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací jednotek modulárního přístupového a docházkového systému. Je zaměřena na tvorbu software jednotek modulárního systému a jeho funkci, a to na základě zadaných parametrů.

Klíčová slova:

Přístupový systém, docházkový systém, identifikace, přístup, docházka, autentizace, autorizace, biometrie.

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce se zabývá návrhem a realizací jednotek modulárního přístupového systému. V rešeršní studii je proveden rozbor dané problematiky.
Praktickou část práce tvoří návrh a realizace přístupového docházkového systému včetně realizace hardwarového řešení a obslužného software.
Grafická úprava práce je velmi dobrá. Jedinou nesrovnalostí je netradiční řazení seznamu literatury.
Teoretická a popisová část práce je zpracována velmi dobře. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A