diplomová práce

Možnosti technologie Google Wave

Text práce 3.18 MB

Autor práce: Ing. Pavel Michlík

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce pojednává o nové technologii Google Wave určené pro spolupráci více účastníků v reálném čase. Předmětem práce bylo popsat základní stavební prvky Google Wave a vytvořit ukázkové aplikace jako možnosti rozšíření této technologie. Výsledkem práce jsou dvě ukázkové aplikace. První aplikace (robot) je postavená pomocí klientských knihoven určené pro vývoj tohoto typu rozšíření a je napsána v jazyce Java. Druhá ukázková aplikace (gadget) využívá jiný způsob rozšíření Google Wave a je programována pomocí technologií XML, HTML, CSS a JavaScriptu.

Klíčová slova:

Google Wave Federation Protocol, FedOne, Google Wave, Google Wave Preview, Google Wave API, Google Wave Robot Wire, Gadgets API, Wave, Web 2.0, HTML5, Gadget, Robot

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Doc.ing.Lenka Landryová,CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Diplomová práce přináší originálně zpracovaný úvod do vývojové části nové interaktivní webové technologie Google Wave. Kromě podrobné úvodní rešeršní části oceňuji zejména aplikační část, vysvětlující možnosti automatizovaného zpracování procházejících dat prostřednictvím uživatelských "robotů", založených na kódu v jazyce Java. I přes značnou složitost a průběžné změny Google Wave API bylo úspěšně vytvořeno několik funkčních aplikací, demonstrujících značný potenciál této technologie pro interaktivní komunikaci.
K předložené práci nemám žádné odborné ani formální připomínky a hodnotím ji jako výbornou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená práce je členěna do šesti kapitol včetně číslovaného úvodu a závěru. Kapitoly 2 až 4 obsahují teoretické východiska pro diplomovou práci a jejich obsah pokládám za dostatečný. Použitelnost rozhraní „Google Wave API“ demonstrují navržené aplikace (kapitola 5). Pro nastudování vlastní funkce první aplikace (robot) mohl diplomant zveřejnit alespoň důležité části zdrojového kódu. U druhé aplikace (gadget) by zvýšilo čitelnost zdrojového kódu v souboru „default2.js“ důsledné používání komentářů.

Práci hodnotím kladně, představené aplikace svědčí o diplomantově výborné znalosti rozhraní Google Wave API a schopnosti používat jazyky Java i JavaScript. V práci se vyskytuje minimum nepřesností a překlepů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A