diplomová práce

Řešení úloh dynamiky těles pomocí matematických softwarů

Text práce 1013.78 kB Příloha 3.13 kB

Autor práce: Ing. Pavel Pučegl

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. RNDr. Karel Pellant, CSc.

Oponent: prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.

Abstrakt:

Rozbor možnosti použití stávajících matematických softwarů pro zjišťování frekvenčních charakteristik nelineárních mechanických systémů

Klíčová slova:

nelineární systémy, mechanika těles, software, frekvenční charakteristika, numerické procedury

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
Prof.Ing.Tomáš Saloky,CSc. (člen)
Doc.Ing.Eva Kureková,CSc. (člen)
Doc.Ing.Ondrej Liška,CSc. (člen)

Student pracoval velmi samostatně a iniciativně. Prokázal, že se velmi dobře orientuje v prostředích systémů Maple a Matlab a že je velmi dobře umí využít pro řešení obtížných úloh mechaniky těles, v daném případě nalezení amplitudo-frekvenčních charakteristik nelineárních dynamických systémů. Práci bude možné využít při zavádění počítačových metod do výuky dynamiky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A