bakalářská práce

Ukázkové úlohy pro výuku automatizace

Text práce 736.75 kB Příloha 89.5 kB

Autor práce: Bc. Aleš Dočekal

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Aleš Rojka

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je vytvoření ukázkových úloh kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Tyto ukázkové úlohy budou použity ve výuce předmětu automatizace. K návrhu úloh byl použit program LOGO!Soft Comfort. Ověření správné činnosti bylo provedeno na programovatelném automatu LOGO! 0BA5.

Klíčová slova:

Logické řízení, LOGO!Soft Comfort, programovatelný automat

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá vytvořením ukázkových úloh pro kombinační logické řízení a sekvenční logické řízení. Úlohy jsou namodelovány v programu LOGO!Soft Comfort a otestovány pomocí programovatelného automatu. Příklady budou využity ve výuce předmětu Automatizace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Aleš Rojka

Student splnil zadání bakalářské práce a jeho práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B