bakalářská práce

Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U

Text práce 1.76 MB

Autor práce: Ing. Martin Křivka

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Stanislav Jančík

Abstrakt:

          Tato bakalářská práce vznikla jako podpora výuky předmětu Programovatelné automaty na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Vysokého učení technického.          
          Cílem této práce bylo seznámit se s modely soustav EDU-mod, které se využívají jako podpora výuky. Následně se seznámit s programovatelným automatem Mitsubishi FX3U-32M a jeho vývojovým prostředím GX IEC Developer 7.01. Poté v tomto prostředí navrhnout řízení pro zadané modely a ověřit funkčnost pomocí PLC.

Klíčová slova:

PLC, EDU-mod, Mitsubishi – FX3U, GX IEC-Developer 7.01

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat řízení modelu posuvné a mysící jednotky programovatelným automatem Mitsubishi FX3U. Vzhledem k minimálním zkušenostem s programovatelnými automaty Mitsubishi FX-3U se jedná o obtížnější úlohu s praktickou realizací programu.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Stanislav Jančík

Student se zhostil řešení problému velmi zdatně. Velmi se mi líbí, že student zodpovědně popsal problematiku práce s daným typem programovatelného automatu od instalace vývojového prostředí až po samotné programování. Práci by se dalo vytknout snad jen pouze velké množství zdrojových kódů v textu, které dělají práci místy nepřehlednou. Cíle diplomové práce byly splněny v plném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A